Kwaliteit

 

 

‘Netjes volgens de regels’

Hoewel we in Nederland veel wetten en regeltjes hebben waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet, hebben ze natuurlijk wel een doel. Voor hulpverlening is er wet- en regelgeving om te bewaken dat hulpverleningspraktijken kwalitatief goede zorg bieden. Maar wat is goed? Als cliënt is dat lastig om in te schatten. Om dat beter meetbaar te maken voor de cliënt en voor de overheid, zijn daarvoor ‘systemen’ ingeregeld. Zo’n systeem is bijvoorbeeld dat wanneer je als hulpverlener aan kwaliteitseisen voldoet, je je kunt aansluiten bij de RBCZ (https://rbcz.nu/): ‘Een kwaliteitsregeister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg’. Dit gaat hand in hand met het aansluiten bij een bij een erkende beroepsvereniging die verbonden is met de RBCZ en de kwaliteit bewaakt. Ik heb me hier ook aan verbonden, waardoor tevens vergoeding via de aanvullende zorg mogelijk is. Naast mijn inschrijving bij de RBCZ, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging: de NVPA  (https://www.nvpa.org/). Op een heel praktische manier bewaakt zij de kwaliteit door bijvoorbeeld een check te doen middels een praktijkbezoek vanuit een onafhankelijke visiteur (https://www.visie-tatie.nl/). Ook ben ik via de NVPA direct aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie: de SCAG (https://www.scag.nl/).
Op deze manier kun je als cliënt wat makkelijker nagaan dat ik ‘netjes volgens de regels’ werk wat bijdraagt aan vertrouwen en goede zorg. Hierna kun je meer lezen over hoe ik een en ander aan wet- en regelgeving heb ingeregeld in mijn praktijk.

“Als we vrijheid ervaren, kunnen we onszelf laten zien zoals we echt zijn en echt contact maken”….lees meer

Marieke

Wet- en regelgeving

AVG en Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.  Dit is de nieuwste Europese privacywet die ervoor zorgt dat de privacy in alle landen van de EU op dezelfde manier is geregeld. Hierin staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan iedere organisatie en zo ook een therapiepraktijk moet voldoen om privacy te waarborgen.  Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders en persoonsgegevens goed worden beveiligd. De beveiliging dient te worden uitgevoerd conform de huidige technische en organisatorische mogelijkheden.

Als praktijkhouder van Praktijk Gewoon ZIJN draag ik hier als volgt zorg voor:

Ik zet mij in om de privacy en geheimhouding van de cliënt te waarborgen en ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en pas technische en organisatorische maatregelen toe om persoonsgegevens veilig te verwerken.

 • Persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, enzovoort) die voor het verlenen van hulp en de facturatie noodzakelijk zijn, worden geregistreerd volgens de Wet AGV. 
 • Gegevens worden bewaard in een speciaal daarvoor gemaakt en beveiligd elektronisch cliëntdossier (Mijn DiAD). 
 • Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is inzage in het eigen dossier mogelijk. 
 • Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (momenteel 20 jaar na afronding) en daarna vernietigd. Als u wilt dat het dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.
 • De financiële administratie wordt volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn 7 tot 10 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of opleidingsdoeleinden.
 • Wanneer van toepassing: voor het gebruik van waarneming.
 • Een klein deel van de persoonsgegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.
 • De gegevens zullen NIET verstrekt worden aan derden, tenzij u als cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven (t.b.v. overleg met andere zorgverleners bijvoorbeeld), of in het geval er sprake is van een wettelijke uitzonderingssituatie of van een conflict van plichten.
WBGO
De WGBO (de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) gaat over de
rechten en plichten van zowel de zorgverlener als die van de cliënt. Deze wet gaat daarmee over hele praktische zaken zoals bijvoorbeeld welke informatie over en weer gegeven dient te worden, de bewaartermijn voor de dossiers en de geheimhoudingsplicht.
De WGBO geldt vanaf het moment dat er een behandelovereenkomst is tussen mij en mijn cliënten.
Bij de start van de behandeling zal ik je vragen om een behandelingsovereenkomst te tekenen, welke is opgesteld op basis van deze wet (en op basis van de NAP= Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).
Voor een verdere uitleg over deze wet en wat deze voor u betekent, verwijs ik u naar de Hulpgids, de gids voor geestelijke gezondheidszorg: https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo
Wkkgz- klachten bespreken en indienen

Per 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Dit staat voor: Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Dat betekent dat iedere zorgverlener verplicht is zich aan te sluiten bij een organisatie die het klacht en tuchtrecht regelt en verzorgt.

In het kader daarvan ben ik aangesloten bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire zorg. Cliënten kunnen daardoor rekenen op een zorgvuldige en professionele begeleiding bij mogelijke klachten waar wij onderling niet uitkomen. Op die manier voldoet Praktijk Gewoon ZIJN aan de Wkkgz en wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Heeft u een klacht? Via onderstaande link van mijn beroepsvereniging kunt u de klachtroute vinden.

https://www.nvpa.org/klacht-indienen

Via deze link is de volgende informatie te vinden:
De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:

 • Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut.
  De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
 • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.
 • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het nvpa-klachtenformulier-v51-januari-2023 invullen (Klik op de link). Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
 • Nadat u het ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, Losplaats 14B, 5404 NJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
 • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.
 •  Uw therapeut heeft zelf een keuze gemaakt bij welke klachtenorganisatie hij/zij zich heeft aangesloten. De beroepsvereniging heeft deze informatie en kan de klacht indienen bij de juiste organisatie

 

Gebruik Meldcode Huiselijk Geweld

Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer worden de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgt. In het dossier van de cliënt worden de genomen stappen, de afwegingen die hierbij zijn gemaakt, collegiale adviezen en de afweging om wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis geregistreerd.

Wtza

Per 1 januari 2022 is de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieder) van kracht. De Wtza is een uitvoerende wet voor de Wkkgz en bindend voor iedere zorgverlener die onder de Wkkgz valt. Op die manier is er een duidelijk kader voor de IGJ (Inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd) die hierop, middels een praktijkbezoek, controleert .

Mijn praktijk voldoet aan alle voorwaarden hiervoor.

Cookieverklaring

De EU-wetgeving inzake persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft websitebezoekers het recht om te allen tijde specifieke, actuele informatie te ontvangen over welke gegevens over hen worden geregistreerd, voor welk doel en waar in de wereld ze worden verzonden (samen met de mogelijkheid om dit te voorkomen).

Dit betekent ook dat er een goede cookieverklaring op een website nodig is, die specifieke, nauwkeurige en actuele informatie bevat over het gebruik van cookies op de website en de mogelijkheden van gebruikers om deze te accepteren en te weigeren.

Cookieverklaring Praktijk Gewoon ZIJN

De website van Praktijk Gewoon ZIJN maakt alleen gebruikt van strikt noodzakelijke en functionele coockes.

Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies die deze website nodig heeft om te functioneren zoals bedoeld. Daarom kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden exclusief door deze website gebruikt en zijn daarom ‘first party cookies’. Dit betekent dat alle informatie die in deze cookies wordt opgeslagen alleen wordt teruggestuurd aan deze website.

Functionele cookies zorgen ervoor dat deze website bepaalde functies kan aanbieden en informatie die u al gegeven hebt op kan slaan (bijvoorbeeld een geregistreerde naam of taalselectie). Zo kan de website betere en gepersonaliseerde functies aanbieden.